GENESIS 15 10 500 – INFOLOGIC2

15 CV – 400 V Tri – 90,4 m3/h – 10b – 500 L

Sku:4152025414