GENESIS 10 10 500 – INFOLOGIC2

10 CV – 400 V Tri – 64,8 m3/h – 10b – 500 L

Sku:4152025411